Privacy statement Bubbly.j

Bubbly.j zorgt voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wij zij persoonsgegevens verwerkt. Bubbly.j gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

 

Persoonsgegevens

Bubbly.j verzamelt persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, etc.

Bubbly.j kan daarnaast persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Bubbly.j de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

Doeleinden

Bubbly.j zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Bubbly.j verwerkt persoonsgegevens onder andere vanwege de contractuele afspraken tussen de betrokkene en Bubbly.j, zoals de aankoop van artikelen (bestellen, bezorging, retour en betaling). Daarnaast vewerkt Bubbly.j persoonsgegevens bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dit zodat Bubbly.j haar klanten de meest optimale en persoonlijke service kan verlenen (reviews, klanttevredenheidsonderzoek, contact met klantenservice, bezoek website, persoonlijk advies, acties, social media).

Bewaartermijn

Bubbly.j zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Bubbly.j te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Bubbly.j de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Bubbly.j zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Bubbly.j de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

 

Gegevens uitwisselen met anderen

Bubbly.j verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Bubbly.j deelt, indien zij hiertoe gerechtigd is, persoonsgegevens met bijvoorbeeld haar bezorgpartners, leveranciers, productondersteuning, betaalpartners en IT-dienstverleners.

 

Profilering en cookies

Bubbly.j maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het doel hiervan is om gebruikers persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorleggen.

Bubbly.j maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bubbly.j gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Bubbly.j maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Bubbly.j de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Bubbly.j biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

Bubbly.j heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen onze organisatie inzicht hebben in de persoonsgegevens, zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Contactgegevens

Naam organisatie           : Bubbly.j

Contactpersoon             : Mevr. J.M.J. Schaap

Postcode en adres         : 5751 VP Maassingel 82

Plaats                               : Deurne

Telefoonnummer:         : 06-19735505

Email                                : info@bubbly-j.nl

Wijziging privacyverklaring

Bubbly.j behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.